Section 6

Privacy

PRIVACYVERKLARING - GROUP PASHUYSEN

 

De website www.pashuysen.be  (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

 

Volledige bedrijfsnaam

 

Pashuysen NV

Group Pashuysen Automotive NV

Elbicon Industries NV

Group Pashuysen Carrosserie BVBA

Group Pashuysen Mobile BV

Group Pashuysen Automobili NV

0416.578.970

0438.662.308

0428.293.404

0429.930.724

0426.293.818

0473.617.049

 

(hierna “GROUP PASHUYSEN ”, “Wij” en “Ons”)

 

 Adres                     Gaston Geenslaan 10-12

Gemeente                Aarschot

Land                        België

 

E-mail :                  privacy@pashuysen.be

Telefoon:                016 56 70 84

 

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1            Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die GROUP PASHUYSEN kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. GROUP PASHUYSEN behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2            Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

GROUP PASHUYSEN is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

GROUP PASHUYSEN is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

GROUP PASHUYSEN doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.
 • Constructeurs van voertuigen verkocht door Goup PASHUYSEN

3            Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4            Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

GROUP PASHUYSEN verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens, nummerplaat);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website of de website bezoekt en/of een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website, de functionaliteiten van de Website en de diensten waar je gebruik van maakt.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5            Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

GROUP PASHUYSEN verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. GROUP PASHUYSEN behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening, Website en de daarbij horende diensten.
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken;
 • Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan GROUP PASHUYSEN en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt GROUP PASHUYSEN zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6            Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen GROUP PASHUYSEN en eventuele dochterondernemingen. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7            Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8            Wat zijn jouw rechten?

 

8.1            Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2            Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3            Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4            Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

-          Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

-          Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;

-          Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

-          Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

-          Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5            Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor GROUP PASHUYSEN om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6            Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. GROUP PASHUYSEN zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij GROUP PASHUYSEN kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7            Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan GROUP PASHUYSEN verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8            Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9            Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar GROUP PASHUYSEN , Gaston Geenslaan 10-12, 3200 Aarschot of via e-mail aan dpo@pashuysen.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.  

10         Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door GROUP PASHUYSEN , heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.COOKIEVERKLARING – Group PASHUYSEN

 

 

1         Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ("first party cookies") of door partners van de website ("third party cookies"). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).  

 De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. GROUP PASHUYSEN heeft haar maatschappelijke zetel in België en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

2         Doel en nut van cookies

 Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen GROUP PASHUYSEN om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").

 Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

 3         Soorten cookies gebruikt door GROUP PASHUYSEN 

 We onderscheiden volgende types cookies:

 -          Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

-          Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

 • Functionele cookies:

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

 • Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

 • Targeting cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

 Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

 First Party Cookies: pashuysen.be

Domeinnaam: pashuysen.be

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

Has_js 

Functionele cookie; http

 Sessie

 Third party cookies: google-analytics.com/analytics.js

Domein naam: pashuysen.be

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

 _ja

 Analytische cookie; http

 2 jaar

 _gat

 Analytische cookie; http

 Sessie

 _gid

 Analytische cookie; http

 Sessie

collect

Targeting cookie; pixel

 Sessie

 Neem kennis van ons Privacyverklaring  voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door GROUP PASHUYSEN.

4         Beheer van de cookies

 Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je de website van GROUP PASHUYSEN wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties"). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad "Help" van jouw browser raadplegen.

5         Rechten van de bezoekers

 Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring .

6         Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via privacy@pashuysen.be .

 

 © 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.